Algemene Voorwaarden

N. van de Wiel, h.o.d.n. BurO3, tevens h.o.d.n. Minder Boos en Opstandig, hierna: Minder Boos en Opstandig, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58647880.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding aan Koper tot het verrichten van (additionele) Diensten door Minder Boos en Opstandig.
 3. Minder Boos en Opstandig: De dienstverlener die Diensten aan Koper aanbiedt.
 4. Diensten of Dienst: Minder Boos en Opstandig biedt een Website aan waarop Koper toegang krijgt tot ondersteunende middelen voor het behandelprogramma Minder Boos en Opstandig - Revised op het gebied van kinderpsychiatrie zoals opdrachten, samenvattingen en meer. De Dienst wordt kosteloos geleverd tot maximaal 25 Families (is onderdeel van de aanschaf van het boek). Indien Koper de dienstverlening wenst uit te breiden met een additioneel aantal Families zal Minder Boos en Opstandig hiertoe een Aanbod doen aan Koper.
 5. Familie of Families: de natuurlijke personen die feitelijk gebruik maken van de Diensten, bestaande uit maximaal 2 accounts voor ouders en/of verzorgenden en 1 account voor een kind
 6. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Minder Boos en Opstandig heeft aangesteld, projecten aan Minder Boos en Opstandig heeft verleend voor Diensten die door Minder Boos en Opstandig worden uitgevoerd, of waaraan Minder Boos en Opstandig een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Onder Koper wordt tevens begrepen eventuele medewerkers van Koper, dan wel door Koper ingeschakelde derden in de uitvoering van haar beroep of bedrijf.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Koper en Minder Boos en Opstandig, alsmede voorstellen van Minder Boos en Opstandig voor Diensten die door Minder Boos en Opstandig aan Koper worden verstrekt en die door Koper worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Minder Boos en Opstandig waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Website: de Website die Minder Boos en Opstandig gebruikt en toegang geeft tot haar Diensten is: www.minderboosenopstandig.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Minder Boos en Opstandig, elke Overeenkomst tussen Minder Boos en Opstandig en Koper en op elke Dienst die door Minder Boos en Opstandig wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, kan de Koper deze algemene voorwaarden inzien via de website die voor een ieder toegankelijk is.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Minder Boos en Opstandig is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Koper.
 5. De algemene voorwaarden van Koper zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Minder Boos en Opstandig niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Minder Boos en Opstandig gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Oplevertijden in het aanbod van Minder Boos en Opstandig zijn in beginsel indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod c.q. Overeenkomst van Minder Boos en Opstandig heeft aanvaard door te betalen voor de Diensten, of, in het geval dat Koper gebruik maakt van de kosteloze dienstverlening, door het gebruikmaken van de inloggegevens. Niettemin heeft Minder Boos en Opstandig het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper te weigeren.
 2. Minder Boos en Opstandig is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Minder Boos en Opstandig wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Minder Boos en Opstandig is verbonden.
 4. Het herroepingsrecht van Koper is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Kopers wordt aangegaan, is elke Koper afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Zowel Koper als Minder Boos en Opstandig kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Koper onverlet voor zover Minder Boos en Opstandig ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Koper dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Koper als Minder Boos en Opstandig kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Minder Boos en Opstandig nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Minder Boos en Opstandig zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Minder Boos en Opstandig staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Minder Boos en Opstandig de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Koper. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is Minder Boos en Opstandig niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Koper is gehouden om voor aanvullende Diensten de bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Minder Boos en Opstandig is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Koper heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien er geen gebruik wordt gemaakt van de Diensten van Minder Boos en Opstandig.

Artikel 7 - Adviezen

 1. Minder Boos en Opstandig kan een advies, ontwerp, plan van aanpak, methode, planning en/of verslaglegging verstrekken in het kader van de dienstverlening. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Minder Boos en Opstandig de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Minder Boos en Opstandig kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Koper en diens medewerkers. Koper staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 8 - Toegang tot de Website

 1. Minder Boos en Opstandig biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Minder Boos en Opstandig heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van de door Minder Boos en Opstandig gegeven adviezen.
 2. Koper, dan wel diens medewerkers en/of een door Koper ingeschakelde derde, heeft toegang nadat Koper op de Website een account heeft aangemaakt. Het account kan geregistreerd worden met een door Minder Boos en Opstandig aangeleverde inlogcode. Koper mag slechts één account registreren voor zichzelf of voor een medewerker of een door Koper ingeschakelde derde.
 3. Koper mag kosteloos 25 Families registreren. Het staat Koper te allen tijde vrij het aantal Families te vermeerderen. Koper is verplicht om de Diensten voor deze aanvullende Families te vergoeden conform het overeengekomen tarief. De Familie heeft toegang tot de Website nadat Koper een account heeft aangemaakt en/of de betaling heeft verricht.
 4. Een account is strikt gebonden aan de desbetreffende Koper/instelling en mag niet worden overgedragen.
 5. Koper is verplicht om tijdens de registratie van ieder account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up to date houden.
 6. Koper dient zelf de gegevens up-to-date te houden en kan daartoe de gegevens in het account aanpassen.
 7. Koper draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Website.
 8. Koper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Minder Boos en Opstandig, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 9. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Koper is te allen tijde verplicht zich aan de reglementen en/of gedragsregels te houden gedurende het gebruik van de Website.
 10. Minder Boos en Opstandig is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 11. Minder Boos en Opstandig streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Minder Boos en Opstandig is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. Minder Boos en Opstandig is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 12. Het staat Minder Boos en Opstandig vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Website en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Minder Boos en Opstandig aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website, doch zal Minder Boos en Opstandig zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Website zonder beperkingen en of onderbrekingen.
 13. Minder Boos en Opstandig kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 14. Het is elke Koper verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minder Boos en Opstandig.

Artikel 9 - Beschikbaarheid Website

 1. Minder Boos en Opstandig staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Minder Boos en Opstandig spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Minder Boos en Opstandig is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Minder Boos en Opstandig is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 2. Minder Boos en Opstandig is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Minder Boos en Opstandig ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website. Minder Boos en Opstandig kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Kopers, de beschikbaarheid van de Website beperken indien Minder Boos en Opstandig dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Minder Boos en Opstandig, of om onderhoud uit te voeren aan de Website. Minder Boos en Opstandig is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website en kan nieuwe functionaliteiten en introduceren. Minder Boos en Opstandig zal de Kopers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.

Artikel 10 - Prijzen en betaling

 1. Koper is de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Minder Boos en Opstandig voor het registreren van additionele accounts voor Families. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Koper dient de vergoeding zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel ineens en vooraf te voldoenof op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Minder Boos en Opstandig, zonder verrekening of opschorting.
 3. Koper heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden wegens het, al dan niet vrijwillig, beëindigen van het gebruik van de Website.
 4. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Minder Boos en Opstandig is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Minder Boos en Opstandig gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Minder Boos en Opstandig de betrokkene hierover informeren.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Minder Boos en Opstandig verwerkt worden. Koper staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Koper Minder Boos en Opstandig tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Minder Boos en Opstandig op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. Minder Boos en Opstandig is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Koper in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis. De opschorting zal terstond aan Koper schriftelijk worden bevestigd.
 2. Minder Boos en Opstandig is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Koper voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Koper verplicht om Minder Boos en Opstandig te vergoeden voor elk financieel verlies dat Minder Boos en Opstandig lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Koper.

Artikel 13 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Minder Boos en Opstandig is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Minder Boos en Opstandig, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Minder Boos en Opstandig en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Minder Boos en Opstandig buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Minder Boos en Opstandig alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Koper op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Buro, (ii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iii) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Minder Boos en Opstandig en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.
 3. Minder Boos en Opstandig sluit alle gevolgschade uit, waaronder tevens verstaan indirecte schade, winstderving en bedrijfstagnatie.
 4. Indien en voor zover Minder Boos en Opstandig aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Koper aan Minder Boos en Opstandig betaald heeft in het kader van de Overeenkomst.
 5. Minder Boos en Opstandig is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Minder Boos en Opstandig vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Minder Boos en Opstandig binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Minder Boos en Opstandig.

Artikel 14 - Geheimhouding

 1. Minder Boos en Opstandig en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de dienstverlening en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Koper aan Minder Boos en Opstandig bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Minder Boos en Opstandig is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Minder Boos en Opstandig opgestelde adviezen, methoden, werkwijze, rapportages en/of verslaglegging. Voorts betracht Minder Boos en Opstandig steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Koper verstrekt.
 3. Indien Minder Boos en Opstandig op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Minder Boos en Opstandig zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Minder Boos en Opstandig niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Koper geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Minder Boos en Opstandig aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Minder Boos en Opstandig vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Koper zal Minder Boos en Opstandig vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Minder Boos en Opstandig is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Minder Boos en Opstandig en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 15 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Minder Boos en Opstandig waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot de Website, alle methoden, modellen, opdrachten, adviezen, werkwijzen, presentaties en meer berusten uitsluitend bij Minder Boos en Opstandig en worden niet overgedragen aan Koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Minder Boos en Opstandig worden overgedragen aan Koper, is Minder Boos en Opstandig gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Koper. Een dergelijke vergoeding dient door Koper te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Koper verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Minder Boos en Opstandig rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Minder Boos en Opstandig. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Minder Boos en Opstandig opgeleverde zaken, dient Minder Boos en Opstandig expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Koper verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Minder Boos en Opstandig rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 16 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Minder Boos en Opstandig verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Minder Boos en Opstandig zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Koper vrijwaart Minder Boos en Opstandig van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Minder Boos en Opstandig is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Koper te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd., noch is Minder Boos en Opstandig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Minder Boos en Opstandig voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Koper vrijwaart Minder Boos en Opstandig voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de Diensten verricht ten behoeve van Koper, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot het handelen of nalaten van Koper jegens derde(n).
 5. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Minder Boos en Opstandig verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 - Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service van Minder Boos en Opstandig of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@minderboosenopstandig.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Minder Boos en Opstandig de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Minder Boos en Opstandig zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Minder Boos en Opstandig en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Minder Boos en Opstandig heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Minder Boos en Opstandig en Koper, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

De Bilt, 5 april 2020